ЗА СТУДЕНТИТЕ

Информации и урнек на пополнет образец за запишување на семестар по ЕКТС

ИНФОРМАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА НАСТАВНА НАСОКА

ЗА СТУДЕНТИТЕ

Информации и урнек на пополнет образец за запишување на семестар по ЕКТС

ИНФОРМАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА НАСТАВНА НАСОКА

I

II

III

IV

Основи на географија

Применета картографија

Структурна геоморфологија

Динамичка геоморфологија

Теориска картографија

Климатологија и климатски промени

Општа хидрологија

Водни ресурси

Општа геологија

Петрографија

Животна средина

Географија на населби

Општа климатологија

Биогеографија

Географија на население

Заштита на природно наследство

Математичка географија

Педогеографија

Клима на Земјата

Ерозија на почвата

 

 

Интернет технологии

Палеогеографија

 

 

 

 

V VI VII VIII

Физичка географија

на Република Македонија

Социо-економска географија на

Република Македонија

Географија на Европа

Регионална географија

Основи на туризмот

Географија на Азија

Методика на наставата

Методика со хоспитации

Географија на Африка,

Америка и Австралија

Индустриска географија

Просторно планирање

Урбана географија

Лимнологија

Аграрна географија

 

Политичка географија

 

Сообраќајна со туристичка географија

Заштита на природното наследство

Тематска картографија

 

Лавини

Палеогеографија

 

 

 

Географски информациски

системи

 

 

НАЗАД