СЕМИНАРСКИ РАБОТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПАЛЕОГЕОГРАФИЈА (за 2010 година)
рб Презиме Име Тема за семинарска Поени Забелешка
1 Атанасовска Блага Општи карактеристики на Земјата за време на Палеозоик 50  
2 Божиновски Сашо Општи карактеристики на Земјата за време на Мезозоик    
3 Бојаџиева Ленче Општи карактеристики на Земјата за време на Кенозоик 45  
4 Велиновски Ванче Карактеристики на периодот Тријас 40 краток вовед, малку прилози...
5 Ивановски Стево Земјата за време на Јура 25 кратка и без прилози, вовед, содржина и заклучок нема
6 Илиевска Славица Земјата за време на Креда 45 недоволно прилози
7 Јовановска Борјанка Карактеристики на Земјата за време на Терциер    
8 Јорданов Иле Карактеристики на Земјата за време на Еоцен 45  
9 Ристески Петар Подрачјето на Република Македонија за време на Еоцен не технички-прва страна, текст, вовед, заклучок, литература
10 Николиќ Славица Карактеристики на Земјата за време на Олигоцен 48  
11 Столески Милош Карактеристики на неогениот период 25 кратка и без прилози, вовед, содржина и заклучок нема
12 Исмаил Исмаил Миоцен    
13 Трајковска Рената Плиоцен 35 кратка, со малку прилози
14 Ангелова Елена Подрачјето на Република Македонија за време на Неоген    
15 Крстовски Миодраг Општи карактеристики на Квартерниот период не содржина, вовед, заклучок, Југославија се брише, технички да се среди текстот
16 Нешевска Елена Палеогеографски карактеристики на Р.М. За време на квартер 30 број на страни, вовед, заклучок, содржина...
17 Николовска Моника Плеистоцен-општи палеогеографски карактеристики 35 нема вовед, заклучок и литература-Југославија-не
18 Сулев Ристо Холоцен-општи палеогеографски карактеристики 35 слабо прилози...
19 Костадиновска  Соња Карактеристики на палеоцената епоха 42 нема објаснение за сликите, Paleogeography?
Важно: од семинарската работа се добиваат максимум 50 поени, а уште толку од испитот на кој ќе има прашање од самата семинарска работа која е 
прифатена и претходно оценета со одреден број поени. Максимум од предметот може да се добијат 100 поени.
Text Box: Семинарските работи по предметот Палеогеографија треба да се изработат најдоцна до крајот на април, 2010 година. Семинарските работи треба да содржат 15-20 страници текст А4 формат, со маргини од по 2.5 cm од сите страни. Фонтот треба да биде Times New Roman, големина 12, во МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА. Во семинарската може да има слики, табели и други прилози, но најмногу до 1/3 од вкупниот број на страници. Сите извори на податоци, слики, прилози и др., треба да бидат цитирани, односно да се наведе од каде се превземени (види упатство за семинарските по Ерозија на почвата). 
Страниците треба да бидат нумерирани соодветно.

Литература

Милорад Стојановиќ: ИСТОРИСКА ГЕОЛОГИЈА, 1989 година (достапна во библиотеката на ИГ)
Извори на податоци од ИНТЕРНЕТ на македонски, англиски и други јазици.
Учебници и книги од областа на геологијата и историската геологија 
Друго

КАЈ СИТЕ СЕМИНАРСКИ ПОД СЛИКИТЕ ДА ИМА ЛЕГЕНДА-ОБЈАСНУВАЊЕ