ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕКТС ЗА СТУДЕНТИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

 

  1. Образецот за ЕКТС е достапен во библиотеката на Институтот за географија или кај доц. д-р Ивица Милевски.

  2. Примерок за пополнување на образецот може да се види на веб страницата на Институтот или на огласната табла.

  3. Во образецот треба да се штиклираат сите ислушани предмети, добиена оценка и освоени кредити. Исто така треба да се означат предметите што се запишуваат, по кој пат се запишува предметот и кредитите што се соодветни за секој предмет.

  4. Предметите што не се положени од претходниот зимски семестар, би требало повторно да се запишат во овој семестар, особено ако постои условеност со некој следен предмет.

  5. Минимален број на кредити што може да се запишат во еден семестар е 21.

  6. Максимален број на кредити што може да се запишат во еден семестар е 40.

  7. Како обврзни изборни предмети (ОбИ) се препорачуваат:

 

III  семестар: Клима на Земјата;

V семестар: Карстологија;

VII семестар: а) Политичка географија; б) Географски Информациски Системи.

 

8.   Како опционо изборни предмети (ОпИ) се препорачуваат:

 

V  семестар: Психологија;

VII семестар: Било кој од листата на опциони предмети, освен Педагогија (која следи во VI семестар) и оние кои се веќе ислушани.

 

Цена на кредитите по која се пресметува износот кој треба да се плати е како што следува:

 

Запишување на предмет:

државна квота

1 кредит

210 денари

со кофинансирање (III, V семестар)

1 кредит

512 денари

вонредни студенти (III, V семестар)

1 кредит

512 денари

кофинанс. и вонредни (VII семестар)

1 кредит

410 денари

 

 

 

Презапишување на предмет:

државна квота-до 10 кредити

1 кредит

410 денари

државна квота-над 10 кредити

1 кредит

600 денари

со кофинансирање (III, V семестар)

1 кредит

600 денари

вонредни студенти (III, V семестар)

1 кредит

600 денари

кофинанс. и вонредни (VII семестар)

1 кредит

600 денари

 

7.      Индексот со соодветно пополнет ЕКТС образец може да се остави во библиотеката на Институтот за географија или кај доц. д-р Ивица Милевски.

8.      По заведување на податоците и потпишување на образецот, доколку е се во ред, истиот заедно со индексот може да се подигне во библиотеката или кај доц. д-р Ивица Милевски.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИМЕР ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЕКТС ОБРАЗЕЦ ЗА V СЕМЕСТАР

 

 

Ime i prezime: ___Трајковски Петар__________________________________________________________Broj na dosie:___3066____  Godina na upis:___2007___

Institut: GEOGRAFIJA Na~in na studirawe: Dr`avna kvota Kofinansirawe Vonredno studirawe 

Semestar:  zimski  leten    Broj na semestar po red: V (пети)

Kod

Predmet

Realizator na nastavata

Fond

K

S

Islu{

Oce

Osv.K

Upis na pr

Po koj p

Zapi{.K

Uplata

GG001

Osnovi na geografija

prof. d-r Aslan Selmani

4+2

6

Z

6

6

 

 

 

 

GG002

Teoriska kartografija

prof. d-r Blagoja Markoski

4+2

6

Z

8

6

 

 

 

 

GG003

Op{ta geologija

prof. d-r Bla`o Boev

3+2

5

Z

8

5

 

 

 

 

GG004

Op{ta klimatologija

prof. d-r Mihailo Zikov

3+2

5

Z

9

5

 

 

 

 

GG005

Matemati~ka geografija

doc. d-r Ivica Milevski

4+2

6

Z

7

6

 

 

 

 

 

   Fakultativen (fizi~ko)

m-r V. Sokolova

0+2

2

Z

7

2

 

 

 

 

GG006

Primeneta kartografija

prof. d-r Blagoja Markoski

4+2

6

L

8

6

 

 

 

 

GG007

Klimatologija i klimatski promeni

prof. d-r Mihailo Zikov

3+2

5

L

9

5

 

 

 

 

GG008

Petrografija

prof. d-r Bla`o Boev

2+4

6

L

6

6

 

 

 

 

GG009

Biogeografija

prof. d-r Dragan Kol~akov.

4+2

6

L

8

6

 

 

 

 

 

   Fakultativen (stranski j.) Angliski

 

0+2

2

L

7

2

 

 

 

 

 

ObI: Pedogeografija

doc. d-r Ivica Milevski

3+2

5

L

8

5

 

 

 

 

GG010

Strukturna geomorfologija

prof. d-r Dragan Kol~akov.

4+2

6

Z

8

6

 

 

 

 

GG011

Op{ta hidrologija

проф. д-р Драган Василески

4+2

6

Z

8

6

 

 

 

 

GG012

Geog. asp. na za{t. na prir. sredina

доц. д-р Олгица Димитровска

4+2

6

Z

-

-

2

6

2460

GG013

Geografija na naselenie

проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

4+2

6

Z

8

6

 

 

 

 

 

ObI: Клима на Земјата

prof. d-r Mihailo Zikov

 

5

З

9

5

 

 

 

 

GG014

Dinami~ka geomorfologija

prof. d-r Dragan Kol~akov.

4+2

6

L

8

6

 

 

 

 

GG015

Vodni resursi

проф. д-р Драган Василески

4+2

6

L

6

6

 

 

 

 

GG016

Geografija na naselbi

проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

4+2

6

L

-

 

 

 

 

 

 

ObI: Заштита на прир. наследство

доц. д-р Олгица Димитровска

3+2

6

Л

-

 

 

 

 

 

 

OpI: Ерозија на почвата

doc. d-r Ivica Milevski

3+2

6

Л

-

 

 

 

 

 

GG017

Fizi~ka geografija na R Makedonija

проф. д-р Драган Василески

4+2

6

Z

 

 

 

1

6

1260

GG018

Osnovi na turizmot

проф. д-р Никола Панов

4+2

6

Z

 

 

 

1

6

1260

GG019

Geogr. na Afr., Amer. i Avstralija

проф. д-р Никола Панов

4+2

6

Z

 

 

 

1

6

1260

 

ObI: Карстологија

prof. d-r Dragan Kol~akov.

3+2

6

З

 

 

 

1

6

1260

 

OpI: Психологија

проф. д-р Виолета Арнаудова

3+2

6

З

 

 

 

1

6

1260

GG020

Socio-ekon. geogr. na R Makedonija

 

3+2

5

L

 

 

 

 

 

 

 

GG021

Geografija na Azija

 

3+2

5

L

 

 

 

 

 

 

 

GG022

Industriska geografija

 

3+2

5

L

 

 

 

 

 

 

 

GG023

Agrarna geografija

 

3+2

5

L

 

 

 

 

 

 

 

 

ObI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG024

Geografija na Evropa

 

3+2

5

Z

 

 

 

 

 

 

 

GG025

Metodika na nast. po geografija

 

2+3

5

Z

 

 

 

 

 

 

 

GG026

Prostorno planirawe

 

3+2

5

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

ObI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ObI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG027

Regionalna geografija

 

4+2

6

L

 

 

 

 

 

 

 

GG028

Metodika so hospitacii

 

2+4

6

L

 

 

 

 

 

 

 

 

ObI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ObI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fakultativen (Makedonski jazik)

 

0+3

3

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Vkupno

 

 

 

 

 

36

8760

 

 

Kod

Izboren predmet (zadol`itelen)

Realizator

na nastavata

Fond

K

S

GG029

Pedogeografija

doc. d-r Ivica Milevski

3+2

5

 

GG030

Karstologija

prof. d-r Dragan Kol~ak.

3+2

6

 

GG031

Limnologija

проф. д-р Драган Василески

3+2

6

 

GG032

Za{tita na prir. nasledstvo

доц. д-р Олгица Димитровска

3+2

6

 

GG033

Klima na Zemjata

prof. d-r Mihailo Zikov

3+2

6

 

GG034

Soobra}ajna so tur. geografija

проф. д-р Никола Панов

3+2

5

 

GG035

Politi~ka geografija

проф. д-р Ристо Мијалов

3+2

5

 

GG036

Geografski informaciski sistemi

prof. d-r Blagoja Markos.

3+2

5

 

GG037

Urbana geografija

проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

3+2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod

Izboren predmet (opcionen)

Realizator

na nastavata

Fond

K

S

GG038

Paleogeografija

doc. d-r Ivica Milevski

3+2

6

 

GG039

Erozija na po~vata

doc. d-r Ivica Milevski

3+2

6

 

GG040

Hidrologija na reki

проф. д-р Драган Василески

3+2

5

 

GG041

Hidrologija na reki

проф. д-р Драган Василески

3+2

5

 

GG042

Lavini

проф. д-р Драган Василески

3+2

5

 

GG043

Геоморфологија

prof. d-r Dragan Kol~ak.

3+2

5

 

GG044

Демогеографија

проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

3+2

5

 

GG045

Рурална географија

проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

3+2

5

 

GG046

Економска географија

проф. д-р Никола Панов

3+2

5

 

GG047

Tematska kartografija

prof. d-r Blagoja Markos.

3+2

5

 

GG048

Pedagogija

проф. д-р Вера Стојанова

3+2

5

 

GG049

Psihologija

проф. д-р Виолета Арнаудова

3+2

6

 

 

 

 

                                                                                          Координатор за ЕКТС

                                                                                    на Институтот за географија

                                                                                       доц. д-р Ивица Милевски