CURRICULUM  VITAE

Ivica Milevski, PhD

 

ДОЦ. Д-Р ИВИЦА МИЛЕВСКИ

 

 

 

  

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Националност:                           

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:         

Милевски

Ивица

Перо

Македонец     

12.02.1972

Куманово, Македонија

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:
Доцент на Институтот за географија при ПМФ, Скопје
НАЈВИСОКА ТИТУЛА:
Доктор на географски науки
ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

Геоморфологија-рецентна ерозија;

Математичка географија;

Примена на современи софтверски технологии во географијата;

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 311 70 55

e-mail: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis: (Датум на докторирање, наслов на темата):

 

Доктор на географски науки 2006,

Докторска дисертација со наслов ГЕОМОРФОЛОГИЈА НА ОСОГОВСКИОТ ПЛАНИНСКИ МАСИВ, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје 

  

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):

 

Магистер на географски науки 2001 година,

Магистерска работа со наслов РЕЦЕНТНА ЕРОЗИЈА ВО КУМАНОВСКАТА КОТЛИНА И НЕЈЗИНИОТ ТРЕТМАН ВО ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

  

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

 

Дипломиран географ 1995 година,

Дипломска работа со наслов ПОДЗЕМНИ КАРСТНИ ФОРМИ ВО БИСЛИМСКАТА КЛИСУРА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

 • 2006 година доцент;

 • 2002 година асистент;

 • 1999 година помлад асистент;

 • 1996 година стручен соработник.

БИБЛИОГРАФИЈА:

ЗАБЕЛЕШКА: ЗАБРАНЕТО е нарушување на авторското право и секој вид на злоупотреба на трудовите достапни во електронска верзија. Истите се поставени заради информативно-едукативна намена. Секое неовластено копирање, реиздавање во слична или малку изменета форма, превземање без одобрение на авторот и без цитирање е казниво по закон. 

ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ ВО ДОМАШНИ СПИСАНИЈА, ЗБОРНИЦИ И СЛ.:
 1. Андоновски Т., Милевски И. (1998): Примена на програмските пакети Surfer 6 и Bryce 2 во прикажување на релјефот. Географски разгледи кн. 32-33 Скопје стр. 27-36

 2. Андоновски Т., Милевски И. (1998): Карстот во Република Македонија и неговата заштита. Зборник од I Конгрес на еколозите со меѓународно учество, Скопје стр. 831-843

 3. Андоновски Т., Милевски И. (1998): Заштита од загадување на карстот во Кумановската котлина. Зборник од I  Конгрес на еколозите со меѓународно учество, Скопје стр. 844-854

 4. Андоновски Т., Милевски И. (1999): Подземни карстни форми во Бислимската клисура. Географски разгледи кн. 34 Скопје стр. 5-21 (.pdf верзија)

 5. Милевски И. (1999): Лишков Пештер. Географски разгледи кн. 34 Скопје стр. 177-182

 6. Милевски И. (2000): Земјани пирамиди во Куклица - Кратовско. Географски разгледи кн. 35 Скопје стр. 13-28 (http://kuklica.50webs.com)

 7. Милевски И. (2001): Софтверско моделирање на интензитетот на рецентната ерозија, на примерот на Кумановската котлина. Зборник од II Конгрес на Македонското Географско Друштво одржан во Охрид 2000 год, Скопје стр. 49-57 (.pdf верзија)

 8. Андоновски Т., Милевски И. (2001): Геоморфолошки карактеристики на Кумановската котлина. Географски разгледи кн. 36, Скопје стр. 35-58

 9. Милевски И. (2001): Некои аспекти на морфологијата и генезата на ерозивните долчиња во сливот на Пчиња. Географски разгледи кн. 36, Скопје стр. 197-207  (.pdf верзија)

 10. Андоновски Т., Милевски И. (2001): Геоморфолошки карактеристики на Пелистер. Зборник на ДНУ, Научна Мисла, Битола стр. 23-32

 11. Зиков М., Милевски И. (2002): Урбанизацијата како светски процес, Еколог, Скопје

 12. Милевски И. (2002): Интензитет на рецентната ерозија во Кумановската котлина. Зборник од I Конгрес на друштвото за геотехника, Охрид стр. 383-391

 13. Милевски И. (2002): Дигитална анализа на релјефот на примерот на Осоговските Планини. Географски разгледи кн. 37, Скопје, стр. 167-176

 14. Милевски И. (2004): Форми на рецентна ерозија во долината на Виничка (Црничка) Река, Географски разгледи кн. 38-39, Скопје, стр. 5-20

 15. Милевски И. (2004): Епигении во долината на Пчиња помеѓу вливот на Крива Река и с. Пчиња, Географски разгледи бр. 39, Скопје стр. 127-133

 16. Милевски И. (2004): Рецентна ерозија во сливот на Желевица, Билтен на заводот за физичка географија бр. 1, Скопје  стр. 59-75 (.pdf верзија)

 17. Маркоски Б., Милевски И. (2005): Дигитален модел на релјефот на Република Македонија, Зборник на трудови од научниот собир: “Глобална автоматизација и енергетска оптимизација на технолошките процеси”, Научна установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски”, Скопје стр. 89-104 (.pdf верзија)

 18. Milevski I., Dimitrovska O. (2005): Razvoj ekoloskog turizma na Osogovskim Planinama. Zbornik radova Prvog kongresa geografa Bosne i Hercegovine, Sarajevo, str. 292-303

 19. Милевски И. (2005): Можности за анализа на современите ерозивни процеси во Република Македонија со користење на сателитски снимки. Зборник од III конгрес на МГД, Скопје стр. 74-80 (.pdf верзија)

 20. Милевски И. (2005): Карактеристики на рецентната ерозија во Кумановската котлина. Билтен за физичка географија бр. 2, Скопје стр. 25-45 (.pdf верзија)

 21. Димитровска О., Милевски И. (2005): Квалитет на површинските води во сливот на Крива Река. Билтен за физичка географија бр. 2, Скопје стр. 109-124

 22. Милевски И. (2006): Ерозивните процеси и развојот на руралните подрачја во Република Македонија. Зборник од меѓународниот симпозиум за рурален развој, Охрид стр. 539-556 (.pdf верзија)

 23. Милевски И. (2006): Палеовулкански релјеф во западниот дел на Осоговскиот Масив. Географски разгледи бр. 40. Скопје стр. 47-67 (.pdf верзија)

 24. Милевски И. (2007): Квантитативно-геоморфолошки карактеристики на надолжните профили на водотеците од Осоговскиот масив. Билтен за физичка географија бр. 3-4, Скопје  стр. 31-48 (.pdf верзија)

 25. Димитровска О., Милевски И. (2007): Состојба со депонии за цврст отпад во Република Македонија. Билтен за физичка географија бр. 3-4, Скопје  стр. 97-108 (.pdf верзија)

 26. Милевски И. (2007): Дигитален модел на потенцијален ерозивен ризик, како дел од дигиталниот еколошки катастар. Зборник на трудови од научниот собир, Научна установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски”, Скопје стр. 271-278 (.pdf верзија)

 27. Милевски И. (2008): Геоморфолошки карактеристики на плавините во сливот на Радањска Река. Географски разгледи кн. 42-43, Скопје стр. 43-61 (.pdf верзија)

 28. Милевски И. (2008): Примена на компјутерско-информатички технологии во наставата по географија. Географски разгледи кн. 42-43, Скопје стр. 175-181 (.pdf верзија)

 29. Милевски И., Милошевски В. (2008): Денудациски форми во сливот на Мавровица. Билтен за физичка географија бр. 5, Скопје  стр. 87-100 (.pdf верзија)

 30. Милевски И., Тошевска А., Б. (2008): Географија на Република Македонија-ракопис (едукативен-наменет главно за ученици во основното образование).

 31. Милевски И. (2008): Фосилен глацијален релјеф и периглацијални појави на Осоговскиот планински масив Годишен зборник на Институтот за географија, Кн. 37, Скопје. стр. 25-49 (.pdf верзија)

 32. Milevski I. (2009): Some Aspects of Human Impact on the Landscape in the Republic of Macedonia. Билтен за физичка географија бр. 6, Скопје  стр. 37-49 (.pdf верзија)

 33. Милевски И. (2009): Геоморфолошки карактеристики на Богословец и локалитетот Ѓаволски Ѕид. Географски разгледи кн. 43, Скопје стр. 27-39

 34. Ivanova E., Baltakov G., Milevski I. (2009): Hydrographic and morphogenetic researches of Valley of Lebnitsa River on the territory of Bulgaria and Macedonia. Географски разгледи кн. 43, Скопје стр. 41-52 (.pdf верзија)

 35. Милевски И. (2009): Геоморфометриски карактеристики на високите планини во Република Македонија. Годишен зборник на Институтот за географија, Кн. 32, Скопје

 36. Трендафилов А., Блинков И., Милевски И. (2009): Ерозивни процеси и појави на територијата на Националниот парк Маврово. Зборник на трудови од Интернационалниот симпозиум Географијата и одржливиот развој, Охрид, 2009, 35-45

 37. Blinkov I., Trendafilov A., Milevski I. (2009): GIS Model for Assessment of Erosion Factors. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 2009, 109-116 

 38. Dragicevic S., Tosic R., Milevski I. (2009): Recent Changes of The Erosion Intensity Caused by Anthropogenic Influence on The Territory of Serbia, Republic of Srpska and Macedonia. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 2009, 159-168 

 39. Milevski I., Markoski B., Gorin S., Jovanovski M. (2009): Application Of Remote Sensing And Gis In Detection Of Potential Landslide Areas. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 2009, 453-463 (pdf. верзија)

 40. Dragicevic S., Milevski I., Blinkov I., Novkovic I., Lukovic J. (2010): Natural Hazard Assessment in Pchinja Catchment. BALWOIS 2010, Ohrid, Republic of Macedonia. (pdf. верзија)

 41. Милевски И., Маркоски Б., Јовановски М., Свемир Г. (2010): Примена на ГИС и сателитски снимки во одредување на подрачја под ризик од свлечишта, на примерот на Гевгелиско-Валандовската Котлина. Зборник од третиот симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Струга, 493-505 (.pdf)

 42. Милевски И., Димитровска О. (2011): Влијание на човекот врз релјефот и водите во подрачјето на Влаина, Малешевски Планини и Огражден. Зборник од IV Конгрес на МГД, Дојран

 43. Милевски И. (2011): Значајни геоморфолошки локалитети на Осоговскиот планински масив. Билтен за физичка географија бр. 7-8, Скопје 29-44 (.pdf верзија)

ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ ВО СТРАНСКИ СПИСАНИЈА, ЗБОРНИЦИ И СЛ.:
 1. Milevski I. (2002): Recent soil erosion in Kumanovo valley. Proceedings from scientific Conference in the honor of D. Jaranoff, Varna, Bulgaria pp. 344-352

 2. Milevski I., Dimitrovska O. (2005): Razvoj ekoloskog turizma na Osogovskim Planinama. Zbornik radova Prvog kongresa geografa Bosne i Hercegovine, Sarajevo, str. 292-303

 3. Milevski I. (2005): Korišćenje 3”SRTM digitalnog modela reljefa za geomorfometrijske analize. Зборник радова-Научни симпозијум Србија и савремени процеси у Европи и Свету. Београд  стр. 825-832

 4. Milevski I. (2007): Morphometric elements of terrain morphology in the Republic of Macedonia and their influence on soil erosion. Proceedings from International Conference “Erosion 2007”, Belgrade (.pdf верзија)

 5. Milosevski V., Milevski I. (2007): Specific denudation forms on the accumulation basin “Mavrovica”- Sveti Nikole. Proceedings from International Conference “Erosion 2007”, Belgrade (.pdf верзија)

 6. Milevski I., Dragicevic S., Kostadinov S. (2007): Digital elevation model and satellite images in assessment of soil erosion potential in the Pcinja catchment. Гласник Српског географског друштва, свеска LXXXVII-Бр. 2, Београд  стр. 11-20 (.pdf верзија)

 7. Milevski I. (2008): Soil Erosion Processes and Modeling in the Upper Bregalnica Catchment. Proceedings from XXIV Conference of the Danubian Countries, Bled, Slovenia (http://ksh.fgg.uni-lj.si/bled2008/cd_2008/index.htm)

 8. Milevski I. (2008): Estimation of Soil Erosion Risk in the Upper part of Bregalnica Watershed-Republic of Macedonia, Based on Digital Elevation Model and Satellite Imagery. Proceedings from ICGIS 2008, Istanbul 351-358 (.pdf верзија)

 9. Milevski I. (2008): Basic geomorphologic characteristics of the west (Macedonian) side of Osogovo Mountain Massif. Problems of Geography 2008/3-4, BAN, Sofia, 205-216

 10. Milevski I. (2008): Excess erosion and deposition in the upper Bregalnica watershed (Republic of Macedonia) as a result of anthropogenic influence. First Joint Congress IAG, HILS-IAGeomhaz, Bochum, 8-12.09.2008, Germany

 11. Milevski I. (2009): Excess erosion and deposition in the catchments of Kamenichka and Radanjska River-Republic of Macedonia, Гласник Српског географског друштва, свеска LXXXIX, бр. 4, Београд, 109-120 (.pdf верзија)

 12. Dragicevic S., Milevski I. (2009): Human impact on the landscape – examples from Serbia and Macedonia, International Conference of the „Land Conservation“ – LANDCON 0905 Global Change – Challenges for Soil Management, Tara, 26-30.05.2009, Serbia (.pdf верзија)

 13. Kolcakovski D., Milevski I. (2009): Recent Landform Evolution in the Republic of Macedonia; CBDRWG Monograph, National Chapter; CBDRWG, International Association of Geomorphologists (manuscript)

 14. Milevski I. (2010): Geomorphological Characteristics of Kratovo-Zletovo Palaeovolcanic Area. Proceedings of the XIX Congress of CBGA-2010, Scientific Annals of the School of Geology, Aristotle University, Thessaloniki, Greece. 475-482 (.pdf_верзија)

 15. Milevski I., Markoski B., Jovanovski M., Svemir G. (2010): Landslide Risk Mapping by Remote Sensing and GIS in Gevgelija-Valandovo Basin. Geologica Balcanica, No39, Sofia, BAS, pp. 255

 16. Milevski I. (2010): Notable Geomorphological Sites on the Western Part of Osogovo Mountain. Proceedings from the Conference of BAS-Geography and Regional Development, Sofia, 230-237

 17. Kenderova R., Milevski I. (2010): Geomorphological Studies of Erosion Forms in Vlaina Mountain (in the Territory of Bulgaria and Macedonia). Proceedings from the Conference of BAS-Geography and Regional Development, Sofia, 473-480

 18. Dragicevic S., Milevski I. (2010): Human impact on the landscape – examples from Serbia and Macedonia. In: Global Change - Challenges for Soil Management, Ed. M. Zlatic. Advances in Geoecology 41, Catena Verlag GMBH, 298-309

 19. Milevski I. (2011): Morphometry and Land Use on the High Mountains in the Republic of Macedonia. In: Sustainable Development of the Mountain Regions - Southeastern Europe, Editor G. Zhelezov. Springer, London,  63-74

 20. Milevski I. (2011): Factors, Forms, Assessment and Human Impact on Excess Erosion and Deposition in Upper Bregalnica Watershed (Republic of Macedonia). In: Human Impact on Landscape, Ed. S. Harnischmachter and D. Loczy. Zeitschrift fόr Geomorphologie, Vol. 55, Suplementary issue 1, Stuttgart, 77-94

УЧЕБНИЦИ, МОНОГРАФИИ, ПРАКТИКУМИ
 1. Зиков М., Милевски И. (2001): Практикум по Климатологија (скрипта), Скопје, 2001 стр. 1-43

 2. Андоновски Т., Милевски И. (2001): Практикум по Геоморфологија (скрипта), Скопје 2001 стр. 1-61

 3. Андоновски Т., Милевски И. (2003): Математичка географија. Универзитетски учебник, Скопје стр. 1-257

 4. Тошевска А. Б., Милевски И. (2007): Мојата татковина-географија; учебник за основно одделение за дијаспората. Стр. 1-40

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ:

 1. “Геоеколошки состојби и проблеми во североисточниот дел на Република Македонија и мерки за заштита” под раководство на проф.д-р Александар Стојмилов (завршен во 1999 година);

 2. “Географски лексикон на Република Македонија” под раководство на проф. д-р Васа Даскаловски (завршен 2002 година).

 3. “Утврдување на потеклото на водите од поголемите карстни извори на планината Бистра и предлог мерки за заштита од можни загадувања - Утврдуваање на потеклото на водите од карстниот извор Казани на реката Студенчица” под раководство на проф д-р Драган Василески (завршен 2004 година).

 4. “Анализа на флуктуации на температурата на воздухот во Скопје и нивно значење за заштита на воздухот од загадување” под раководство на проф. д-р Михајло Зиков (завршен во 2003 година).

 5. “Популациско географски проучувања на наталитетот во Република Македонија” под раководство на доц. д-р Мирјанка Маџевиќ (во тек).

 6. “Македонците во Словенија и Словенците во Македонија”, меѓународен проект со Република Словенија под раководство на доц. д-р Мирјанка Маџевиќ (во тек).

 7. ЕДУБУНТУ, обука на наставници од средните училишта во Република Македонија за Linux базираниот програмски пакет, финансиран од Владата на Република Македонија (март-мај, 2009)

 8. Осоговскиот масив во Балканскиот зелен појас. Геоморфолошка студија за Осоговските Планини. МЕД (2008).

 9. Estimation of contemporary (erosional-denudation) geomorphological processes on Ograzden, Malesevo and Vlaina Mountain and their relation with land-use change. Билатерален проект со Бугарија, раководител на македонска страна доц. д-р Ивица Милевски; раководител на бугарската страна: проф. д-р Георги Балтаков. (2008-2010)

 10. Проучување на ерозијата како релевантен фактор на десертификацијата со методи кои се користат во Бугарија и Македонија. МОН на Република Македонија и на Република Бугарија, билатерален проект со Бугарија. (2008-2010)

 11. Создавање на предуслови за основа за развој на туризмот во Североисточниот плански регион-Фаза 1: Студија за одржливо искористување на природните ресурси. Центар за развој на СИПР-Министерство за локална самоуправа. (2010)

 12. Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка. Институт за географија-ПМФ. (2010-2013)

УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ:
 • Геолошка работилница Петница `97, семинар за аерофотодетекција и користење на специјализиран софтвер, Ваљево, Република Србија, мај 1997

 • Прв конгрес на еколозите со меѓународно учество, Охрид, 1998

 • Семинар за детекција на сателитски снимки , ДЗГР, Скопје 1998 (на англиски)

 • Симпозиум за заштита на животната средина долж коридорот 8, Софија 1999

 • Симпозиум „Нови форми на настава-Интерактивна настава“, Струга, 2000

 • Втор конгрес на географите од Република Македонија, Охрид, 2000

 • Научен собир: „Пелистер и можностите за развој на туризмот и еколошката заштита во потпелистерските села“, Битола, 2001

 • Прв симпозиум на друштвото за геотехника, Охрид, 26-28 јуни 2002 година

 • International Conference in the Honour of Dimitar Yaranoff, Varna, 6-9.09.2002, Bulgaria

 • International Seminar of Non-Government organizations about Climate Change Actions, Budapest, 2003, Hungary

 • Трет конгрес на географите од Република Македонија, Скопје, 2005

 • Седми Национален конгрес за медицинска географија, Софија, 27-30 октомври 2005 година

 • Регионален собир за развој на Осоговскиот регион, Пониква, 2005 година

 • Научен симпозиум: Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид, 30.03-01.04. 2006 година

 • Присуство на предавањата на светкиот експерт за ерозија, проф. D. Walling на Шумарскиот факултет во Белград, мај 2006 година.

 • Семинар за креативно учење и ЕКТС, Охрид, 23-26.11.2006 година

 • International Conference Erosion 2007, Belgrade, 21-25.09.2007, Serbia

 • International Conference GIS 2008, Fatih University, Istanbul, 2-5.7.2008, Turkey

 • First Joint Congress IAG, HILS-IAGeomhaz, Bochum, 8-12.09.2008, Germany

 • International Conference on “Sustainable Development of the Mountain Regions in Southeastern Europe – Perspectives and Challenges” 24-26 April, 2009 Borovets/Sofia Bulgaria

 • International Conference of the „Land Conservation“ – LANDCON 0905 Global Change – Challenges for Soil Management, Tara, 26-30.05.2009, Serbia

 • Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

 • XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessalonica, 23-26.09.2010, Greece

 • International Conference of BAS-Geography and Regional Development, Sofia, 14-17.10.2010, Sofia

 • II Congress of Serbian geographers-Towards Europe, Novi Sad, 10-11.12.2010, Novi Sad

ИЗВЕДЕНИ КУРСЕВИ:

Курс за работа со ГИС во водостопанските претпријатија врз основа на AutoDESK Map 2004, наменет за водостопанските претпријатија во Република Македонија, во организација на EinSof, 2004 (во траење од две недели).

ПРЕВОДИ НА КНИГИ:

 1. Jerry Wackman (1992): An Introduction to Astronomy, Stars, Galaxies, Universe, Kendall Hunt Pub Co, USA, 219 pages-Џери Ваксман (1992): Вовед во астрономијата, ѕвезди, галактитки, вселена, 219 страници-превод од англиски на македонски за проектот ПЕКСНАС, 1997 (рецензиран)

 2. Paul L. Knox, Sallie A. Marston (1997): Places and Regions in Global Context: Human Geography, Prentice Hall, 526 pages-Пол Кнокс, Сали Марстон (1997): Местата и религиите во глобалниот контекст, 526 страници, превод од англиски на македонски за проектот ПЕКСНАС, 1998 (рецензиран)
 3. Roger J. Tayler (1993): Galaxies: Structure and Evolution, Cambridge University Press, 224 pages-Роџер Ј. Таилер (1993): Галактики: Структура и еволуција, 224 страни, превод од англиски на македонски за проектот ПЕКСНАС, 1999(рецензиран)

 4. Holden J. (2008): An Introduction to Physical Geography and the Environment. Prentice Hall, преведени 500 страни од вкупно 800 во книгата и извршена стручна рецензија.

КОМИСИИ ЗА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ ТЕМИ
 1. Милошевски В. (2007): Денудациони форми во сливот на Мавровица, Шумарски факултет, Скопје - член на комисии за оценка и одбрана.
 2. Горин С. (2009): Картографирање во функција и врз база на географски информациски системи, магистерски труд, Институт за географија при ПМФ, Скопје - член на комисии за подобност, оценка и одбрана.
 3. Горин С. (2009): Географски анализи базирани на дигитално-картографски основи, докторска дисертација - член на комисија за подобност на тема и кандидат.
ДРУГИ АКТИВНОСТИ:
 • Член на МГД

 • Член на IAG- International Association of Geomorphologist's - National delegate for Macedonia;

 • Член на MRI-SEE (Mountain Research Iniciative-South East Europe).

 • Главен и одговорен уредник на списанието Географски разгледи (2009...);

 • Рецензент на интернационалното списание Land degradation & Development при Willey InterScience

 • Член на уредувачкиот одбор на списанието Билтен за физичка географија;

 • Член на комисијата за ЕКТС (координатор) при Институтот за географија;

 • Член на комисијата за јавни набавки при Институтот за географија;

 • Покренувач и администратор на Веб-страницата на Институтот за географија;

 • Член на компјутерски центар при ПМФ;

 • Учесник во реализација на државните натпревари по географија во периодот 1997-2002 и 2008-2010 година;

 • Учество во 2 емисии на ТВ Куманово Еко Журнал, 1997, 2000 година;

 • Учество во 4 радио емисии на МРТВ за популаризација на географијата, март 2004 година;

 • Учество на повеќе ТВ-настапи на телевизиите Канал 5, А1, како и во документарниот филм за Куклица;

 • Технички секретар на Институтот за географија во периодот 1996-1997 година;

 • Учесник во комисии за државните натпревари на Народна техника-секција за физичка географија во периодот 1997-2005 година;

 • Организација на повеќе теренски истражувања за студентите од географија (Бислимска клисура, 1998; Бела Вода, 1999; пропаст Маркова Куќа, 1999; Куклица, 2004);

 • Иницијатор за обновување на истражувачко друштво на студенти географи (од 1997-2004 година);

 • Изготвувач на повеќе веб-страници како http://kuklica.50webs.com

 • Учесник на трибини за развој на алтернативниот туризам во Република Македонија (2008/09) (презентација)

извадок .pdf извадок .pdf комплетна верзија .pdf