НАСОКА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ-СТУДИСКА ПРОГРАМА

Код

Предмет

Реализатор на наставата

Фонд

К

С

 

Картографија

 

6+6

12

З

 

Тематска картографија

 

4+2

6

З

 

Геоинформатика

 

4+2

6

З

 

Изборен

 

0+2

3

З

 

Студентска практика

 

0+2

3

З

 

Општа геологија со петрографија

 

6+2

9

Л

 

Климатологија

 

6+4

11

Л

 

Статистика

 

4+2

7

Л

 

Изборен

 

0+2

3

Л

 

Хидрологија

 

6+4

12

З

 

Биогеографија

 

4+2

8

З

 

Географски аспекти на заш.на жив.средина

 

4+2

8

З

 

Изборен

 

0+2

2

З

 

Геоморфологија

 

6+6

12

Л

 

Вовед во геогр.информ.системи

 

4+2

8

Л

 

Ерозија на земјиштето

 

4+2

8

Л

 

Изборен

 

0+2

2

Л

 

Географија на население

 

6+4

10

З

 

ГИС техники и технологии

 

6+4

10

З

 

Аграрна географија

 

4+2

7

З

 

Изборен

 

3+0

3

З

 

Географија на населби

 

4+2

7

Л

 

Дигитална картографија

 

4+2

7

Л

 

Сообраќајна географија

 

4+2

7

Л

 

Индустриска географија

 

4+2

7

Л

 

Студентска практика

 

0+2

2

Л

 

Структури на податоци и алгоритми

 

4+2

7

З

 

Бази на податоци

 

4+2

7

З

 

Далечинска детекција

 

4+2

7

З

 

Просторно планирање

 

4+2

7

З

 

Студентска практика

 

0+2

2

З

 

ГИС апликации

 

6+4

10

Л

 

Изборен

 

3+0

3

Л

 

Изборен

 

3+0

3

Л

 

Изборен

 

3+0

3

Л

 

Дипломска работа

 

0+11

11

Л

 

 

 

 

 

 

 

ВКУПНО: