НАСОКА ДЕМОГРАФИЈА-СТУДИСКА ПРОГРАМА

Код

Предмет

Реализатор на наставата

Фонд

К

С

ГД001

Основи на демографија

 

4+2

8

З

ГГ002

Картографија

 

6+6

10

З

ГУ005 ГУ009 ГУ012

Странски јазик

-Англиски

-Француски

-Германски

 

0+2

4

З

 

Изборен предмет

 

4+2

8

З

ГД002

Историска демографија

 

4+2

8

Л

ГД003

Демографска статистика

 

4+2

8

Л

ГД004

Организирање и изведување на теренски истр.

 

4+2

8

Л

 

Изборен предмет

 

4+2

6

Л

ГГ038

Природно движење на населението

 

4+2

8

З

ГД005

Физичко-географски услови за населеност

 

6+4

8

З

ГГ009

Географски аспекти на заш.на жив.средина

 

4+2

8

З

 

Изборен предмет

 

3+0

6

З

ГД006

Миграции на населението

 

4+3

8

Л

ГГ046

Вовед во ГИС

 

4+2

8

Л

ГГ012

Географија на населби

 

4+2

8

Л

 

Изборен предмет

 

4+2

6

Л

ГД007

Биолошки структури на населението

 

4+2

8

З

ГГ013

Економска географија I

 

6+4

10

З

ГД008

Семејства и домаќинства

 

3+2

8

З

 

Изборен предмет

 

3+0

4

З

ГД009

Социо-економски структури на населението

 

4+2

8

Л

ГГ020

Политичка географија

 

4+2

8

Л

ГД010

Урбани системи

 

4+2

6

Л

ГД011

Демографско стареење

 

2+2

4

Л

ГД016

Студентска пракса

 

0+4

4

Л

ГГ039

Население на Република Македонија

 

4+2

6

З

ГД012

Демографски развиток на Светот

 

4+2

7

З

ГГ049

Просторно планирање и развој

 

4+2

7

З

 

Изборен предмет

 

3+0

6

З

ГД017

Студентска пракса

 

0+4

4

З

ГД013

Проекции на населението

 

4+2

6

Л

ГД014

Работна сила и вработеност

 

3+2

6

Л

ГД015

Популациона политика

 

4+2

6

Л

 

Изборен предмет

 

4+2

6

Л

 

Дипломска работа

 

0+0

6

Л

 

ВКУПНО: